อนาคต กำหนดได้ ที่ PTBAC

ภาคเรียนที่ 1 สมัครได้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 

ภาคเรียนที่ 2 สมัครได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ระยะเวลา

ปวช.

ฟรี

เอกสาร

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ป.พ.1 หรือ ร.บ. ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด และฉบับสำเนา จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และ มารดา อย่างละ 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ชุด
4. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ค่าเอกสารต่าง ๆ จำนวน 100 บาท

คุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี บริบูรณ์

2. นักเรียนต้องจบ ม. 3 สำหรับระดับปวช. และ ม. 6 สำหรับปวส. 
 

ค่าใช้จ่าย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2,071 บาท /ต่อภาคเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 10,500 บาท /ต่อภาคเรียน

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ มีทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักศึกษา 2 ประเภท คือ

1. นักศึกษาทุนภายในสถานศึกษา  เป็นทุนที่ให้นักศึกษาที่มีฐานะยากจน นักศึกษาเรียนดี โดยสนับสนุนเป็นทุนค่าธรรมเนียมการเรียน มูลค่า 12,426 บาท นักเรียนจะได้รับจดหมายการให้ทุน ให้นักเรียนนำจดหมายดังกล่าวมายื่นในวันสมัครเรียน อนึ่งนักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากไม่มาสมัครและมอบตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

 

2. ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ที่สนับสนุนโครงการเรียนฟรีในระดับปริญญาตรีปีละ 1 ทุน โดยให้วิทยาลัยพิจารณานักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

เงินกู้

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจมีสิทธิ์สมัครรับเงินกู้ กยศ. และ กรอ. รายละเอียดการยื่นกู้ ให้ติดตามการเว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ หน้าข่าวสารเงินกู้ของทางวิทยาลัย

CCI01022563.jpg

ฟรีค่าหนังสือ

ฟรีค่าอุปกรณ์การเรียน

ฟรีค่าชุด

ฟรีค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

มีเงินช่วยค่าอุปกรณ์

1,000 บาท