หน้านี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

PTBAC Executives

นายกิตตน์ หนูสง

Mr. Kit Noosong

 • Facebook Social Icon

ผู้รับใบอนุญาต

Licensee

นางพรศรี หนูสง

Mrs. Ponsri Noosong

 • Facebook Social Icon

ผู้อำนวยการ

Director

ดร. จารุพรรณ หนูสง
Dr. Jarupan Noosong

 • Facebook Social Icon

ผู้จัดการ

Manager

Deputy Directors

ดร. จารุพรรณ หนูสง
Dr. Jarupun Noosong

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Deputy Director of Planning and Cooperation

 • Facebook Social Icon

นางนิยะดา เยียนจันทร์

Mrs. Niyada Yeanchan

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Deputy Director of Student Affairs

 • Facebook Social Icon

นางจิรัฐติกาล คชเสน

Mrs. Jirattikan Kotchasen

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

Deputy Director of Human Resource Management

 • Facebook Social Icon

นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง 

Ms. Thanakan Khunyoung

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Deputy Director of Academic Affairs

 • Facebook Social Icon
 • Facebook Social Icon

SCHOOL OF BUSINESS COMPUTER & INFORMATION TECHNOLOGY

นายนิรันดร์ หนูสุวรรณ

Mr. Niran Noosuwan

นายรุจิรวัฒน์ งามขำ

Mr. Rujirawat Ngamkam

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (4)_edited.jpg

นางสาวเก็จมณี   ชุมแก่น
Ms.Ketmanee  Chumkan

 
 

SCHOOL OF ACCOUNTING

นางจิรัฐติกาล คชเสน

Mrs. Jirattikan Kotchasen

นางปัณธิษา พรหมทอง
Mrs. Pantisa Promthong

นายกิตติพงศ์ แก้วสุข
Mr. Kittipong Kaewsak

ดร. จารุพรรณ หนูสง
Dr. Jarupun Noosong

นายกิตติพงศ์ แก้วสุข
Mr. Kittipong Kaewsak

SCHOOL OF MARKETING

ดร. จารุพรรณ หนูสง
Dr. Jarupun Noosong

นางวิจิตรา มากจุ้ย

Mrs. Wijittra Makjui

 • Facebook Social Icon
 • Facebook Social Icon

นายสมชาติ พาราวิวัฒน์

Mr. Somchat Parawiwat

นายนิรันดร์ หนูสุวรรณ

Mr. Niran Noosuwan

นายรุจิรวัฒน์ งามขำ

Mr. Rujirawat Ngamkam

นางจิรัฐติกาล คชเสน

Mrs. Jirattikan Kotchasen

นางปัณธิษา พรหมทอง
Mrs. Pantisa Promthong

นายกิตติพงศ์ แก้วสุข
Mr. Kittipong Kaewsak

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (4)_edited.jpg

GENERAL EDUCATION

 • Facebook Social Icon

นางนิยะดา เยียนจันทร์

Mrs. Niyada Yeanchan

 • Facebook Social Icon

นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง

Ms. Tanakan Kunyoung

นางสาวเก็จมณี  ชุมแก่น
Ms.Ketmanee  Chumkan