Be

ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
บริการวิชาชีพ
บริการวิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์จริง
สดใส ซาบซ่า สาขาการตลาด

Why follow when you can lead?

Be

PTBAC

MKT

Be

NO. 1

School of Marketing

OUR achievement

WORKSHOP

ในวิทยาลัยของเราได้จัดให้มีร้านฟ้าขาวซึ่งจัดการโดยนักศึกษา PTBAC MKT เพื่อเป็น workshop ให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในด้านการค้าปลีก เริ่มตั้งแต่การเช็ค Inventory การจัดซื้อ จัดชั้นวาง บันทึกบาร์โค้ด ถึงการเป็น cashier ทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดธุรกิจค้าปลีก

พัฒนาอาชีพ

การบริการวิชาชีพของ PTBAC MKT มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจในท้องถิ่น การออกแบบ Shelf ให้กับร้านในชุมชน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษวัสดุเพื่อสร้างรายได้เสริม

เน้นความเป็นเลิศ

ทุกปีนักศึกษา PTBAC MKT ได้ออกไปคว้ารางวัลชนะเลิศและเหรียญทองมากมายในระดับภาค ตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ ที่เราเริ่มจากรางวัลชมเชย จนปัจจุบันได้รับรางวัลชะเลิศระดับภาค ทีมเทคนิคนำเสนอขายทั้งระดับปวช.และปวส. ก็คว้าเหรียญทองมาแบบ 100% ยังไม่รวมถึงการประกวดโครงการการตลาด เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นเลิซของนักศึกษา PTBAC MKT

PTBAC MKT...be a leader 

02

ขยันสร้างสรรค์

03

มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ

01

เก่งการขาย