Learn theory...
Learn theory...

press to zoom
Gain experiences...
Gain experiences...

press to zoom
Be successful!
Be successful!

press to zoom
Learn theory...
Learn theory...

press to zoom
1/4

one step

ahead....

Always

School of Business Computer

PTBAC.COM 

01

มั่นใจในตัวเอง

02

อิสระทางความคิด

03

ก้าวทันโลก

OUR PROJECTS

เรียนเพื่อทำงาน

เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน PTBAC COM มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ในโปรแกรมและฟังก์ชันที่มีความจำเป็นในการทำงาน รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ก้าวทันโลก

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว PTBAC COM จึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในหน่วยงานชั้นนำ สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา

บริการสังคม

PTBAC COM มีโครงการมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม เช่นการสอนเทคนิคการแต่งภาพ การทำนามบัตร การพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน