เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ผู้เรียนมีความรู้ ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Be a part of

OUR VISION

ACADEMIC EXCELLENCE

ผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

OUR MISSION

ETHIC

ปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

CURRICULUM

พัฒนาวิชาการหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

QUALITY ASSURANCE

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

RESEARCH

ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิตด้านนวัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย การเผยแพร่การประกวด และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

COMMUNITY

ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ