...ที่พัทลุงบริหารธุรกิจ...เราบริหารด้วยจิตวิญญาณ...

"แห่งความเป็นครู"

 

 

 

    -   การศึกษาบัณฑิตย์ (กศบ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสงขลา           -   ศึกษาศาสตร์บัณทิตย์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการ

    -   ศึกษามหาบัณฑิตย์ (กศ.ม) มหาวิทยาลัยทักษิณ

    -    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ

    -    ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

    -    ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง

    -    ประธานกรรมการ บริษัทไอทีดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์จำกัด

    -    อุปนายกโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทยกลุ่มภาคใต้

    -    นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง

    -    ประธานคณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชน (ปส.กช.)

    -   รางวัล “คนดีแห่งสยาม”  ประจำปี พ.ศ. 2559  ตามโครงการเสริม

         สร้างคนดีศรีแผ่นดิน   วันที่  13  กรกฎาคม 2559

    -   รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 พ.ศ. 2557

    -   รางวัลงานเกียรติยศ รางวัลเพื่อคนไทย และสังคมไทย (ระฆังทอง) บุคคลแห่งปี 2558 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

    -    คนดีศรีราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปี พ.ศ. 2546

    -    คนดีศรีแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 ประเภท ผู้บริหารคุณธรรมดีเด่น ศูนย์ข่าววิทยุโทรทัศน์   กรุงเทพมหานคร

    -    ปี พ.ศ. 2544 จากนิตยสารกรุงเทพสุดสัปดาห์แลชมรมสตรีนักธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย

    -    รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 พ.ศ. 2543

    -    บุคคลสร้างสรรค์ เสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ สาขา นักพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น

    -    คนดีศรีเมืองลุง ปี พ.ศ. 2538 สาขาบริการสังคม

    -    นักบริหารการศึกษา จรรยาบรรณดีเด่น ปี พ.ศ. 2538 จาก สมาคมนักบริหารจรรยาบรรณดีเด่น

​    -    บุคคลดีเด่น ปี พ.ศ. 2534 จากกระทรวงศึกษาธิการ

                                        ...คลิกเพื่อดูทั้งหมด...

Mr. Kit Noosong

Licensee

การศึกษา

ตำแหน่งงาน

เกียรติประวัติ

ผู้รับใบอนุญาต

นายกิตตน์ หนูสง

Mr. Kit Noosong

Licensee

นางพรศรี หนูสง

ผู้อำนวยการ

Mrs. Ponsri Noosong

Director      -   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      -   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

 

 


      -   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

      -   ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง 

 

       -   คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพัทลุง (กพร.ปจ.) พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

       -   คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท ICT จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2545 - 2549
       -   คณะอนุกรรมการ ช.พ.ค. อำเภอเมืองพัทลุง พ.ศ. 2544 - 2546
       -   คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พ.ศ. 2543 - 2544
       -   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศูนย์ให้การศึกษาพัทลุง
       -   คณะกรรมการประเมินผลและคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับภาค (ภาคใต้) 

 

...ฯลฯ...

        -   ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่  ๕  ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ตั้งแต่วันที่  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช๒๕๕๖  เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน

         -   บริหารวิทยาลัย ฯ  ได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาจังหวัดพัทลุง  จากงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็ก พัทลุง  ประจำปี  2556 

         -   ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ สสกค.  ประจำปี  พ.ศ. 2556   เมื่อวันที่ 9 กันยายน    พ.ศ. 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

...คลิกเพื่อดูทั้งหมด...

การศีกษา

การศีกษา

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งทางสังคม

เกียรติประวัติ