อัตลักษณ์ของ PTBAC คือ "จิตอาสา" ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนมีจิตใจเสียสละให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 

เราปลูกฝังให้นักศึกษาให้มี จิตอาสา ผ่านกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่การออกบริการวิชาชีพตามที่ตนถนัดให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัด ขณะเดียวกันชมรมอาสาพัฒนาของเราก็ออกพัฒนาภูมิทัศน์หลายๆจุดในตัวจังหวัด รวมทั้งการปลูกป่า บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมายตลอดปีการศึกษา ทางวิทยาลัยเองก็ให้บริการสถานที่กับหน่วยงานต่างๆมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนจนได้รับรางวัลสถานศึกษาบริการสังคมดีเยี่ยมจากทางจังหวัด นำมาซึ่งเอกลักษณ์ "บริการสังคม"

 

ท่านผู้ก่อตั้งได้กำหนดปรัชญาของวิทยาลัยไว้ว่า "ความรู้คู่ณธรรม" 

เพราะเราเชื่อว่าในสังคมปัจจุบันมีผู้ทรงความรู้มากมาย หากแต่นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ดังนั้น PTBAC จึงมุ่งมั่นผลิตนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามคำขวัญวิทยาลัย "ประพฤติงาม ความรู้ดี มีวินัย ใจสู้งาน บริการสังคม" และเราเชื่อว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะทำให้นักศึกษา PTBAC ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต

แก่นแห่งความเป็น PTBAC