• สาขาการบัญชี

  • สาขาการตลาด

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช 2557