ปี 2559

ไม่ระบุปี

  • ภาษาอังกฤษ

  • ภาษาไทย

  • ธรรมวิถีไทย

  • ICT

  • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  • อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์

  • คอมฯเพื่องานอาชีพ

  • ตรรกะคณิตศาสตร์

ข้อสอบจริงวิชาสามัญ 2553